Slovník pojmů

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Triglyf

Kamenný blok členěný svislými žlábky klínového řezu. Umístěn mezi dvěma sousedními metopami dórského vlysu.

Suprafenestra

Suprafenestra (z lat.) je ozdobný prvek barokní, rokokové a neoklasické architektury, umístěný nad oknem, obvykle pod římsou. Někdy se označuje i jako supraporta, což je obdobný prvek nad branou nebo dveřmi.

Synonyma - supraporta
Sgrafito

Sgrafito je technika grafické výzdoby omítkových povrchů staveb, která vznikla a prodělala největší rozkvět v období renesance a znovu v novorenesanci.

Šambrána

Dekorativní orámování otvoru okna nebo vstupu (šambránový portál), na rozdíl od kamenného ostění provedené v omítce.

Sakristie

Sakristie je místnost v kostele, umístěná zpravidla bočně od kněžiště nebo za hlavním oltářem, v níž se uchovávají obřadní nádoby a roucha, obřadní a modlitební knihy a kostelní nářadí a která slouží též k dočasnému pobytu kněží před obřady a po nich.

Presbytář

Kněžiště čili presbytář (z latinského presbyterium), někdy též chór, je část prostoru křesťanského kostela či katedrály, která je vyhrazena kněžím.

Synonyma - prebysterium,kněžiště,chór
Predikát

Šlechtický přídomek, součást titulatury vyjadřující původ šlechtice názvem jeho rodového sídla, uváděným za křestním jménem. V českých zemích byl zrušen se zánikem monarchie.

Portikus

Portikus (lat. přístřešek, od portus, přístav) je otevřená sloupová hala, předložená hlavnímu vstupu do budovy. Na rozdíl od arkád však u portiku mezi sloupy nejsou klenby, nýbrž rovné kladí (architráv).

Placková klenba

Typy klenby používané ve vrcholně barokním a klasicistním stavitelství. Ve vesnickém prostředí se široce uplatnily zejména v období rozvoje zděných staveb v 1. polovině 19. století.

Synonyma - česká placka
Pilastr

Svislý architektonický článek vnější fasády budovy, narozdíl od lizény opatřený hlavicí a patkou a mající dekorativní funkci.

Mázhaus

Síň středověkého domu - ústřední prostor přízemí s komunikační a provozní funkcí. V měšťanských domech zde také jejich majitelé provozovali živnost. V domech patricijů či šlechtických sídel (též v patře) plnila funkci reprezentační.

Synonyma - mázhauz
Lizéna

Svislý dělicí prvek, jakoby sloup, ale bez patky a hlavice, čímž se liší od pilastru. Někdy je kombinován s vodorovným dělením a vznikají tak lizénová pole.

Kastel

Hrad na pravidelném půdorysu se systémem flankovacích věží (bašt).

Kasematy

Chodby v přízemí či suterénu pevnosti vybudované uvnitř hradeb jako místa úkrytu posádky, palebná postavení či sklady.

Synonyma - kasemata
Grotta

Grotta je dekorativní umělá jeskyně nebo přírodní jeskyně vzbuzující specifický zájem ze strany člověka. Uměle vytvořené grotty lze obvykle nalézt ve formě jeskynních výklenků v renesančních a barokních zahradách nebo v přízemních prostorách zámků.

Synonyma - grota