Slovník pojmů

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Presbytář

Kněžiště čili presbytář (z latinského presbyterium), někdy též chór, je část prostoru křesťanského kostela či katedrály, která je vyhrazena kněžím.

Synonyma - prebysterium,kněžiště,chór
Predikát

Šlechtický přídomek, součást titulatury vyjadřující původ šlechtice názvem jeho rodového sídla, uváděným za křestním jménem. V českých zemích byl zrušen se zánikem monarchie.

Portikus

Portikus (lat. přístřešek, od portus, přístav) je otevřená sloupová hala, předložená hlavnímu vstupu do budovy. Na rozdíl od arkád však u portiku mezi sloupy nejsou klenby, nýbrž rovné kladí (architráv).

Placková klenba

Typy klenby používané ve vrcholně barokním a klasicistním stavitelství. Ve vesnickém prostředí se široce uplatnily zejména v období rozvoje zděných staveb v 1. polovině 19. století.

Synonyma - česká placka
Pilastr

Svislý architektonický článek vnější fasády budovy, narozdíl od lizény opatřený hlavicí a patkou a mající dekorativní funkci.