Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Pilastr

Svislý architektonický článek vnější fasády budovy, narozdíl od lizény opatřený hlavicí a patkou a mající dekorativní funkci.

Placková klenba

Typy klenby používané ve vrcholně barokním a klasicistním stavitelství. Ve vesnickém prostředí se široce uplatnily zejména v období rozvoje zděných staveb v 1. polovině 19. století.

Synonyma - česká placka
Portikus

Portikus (lat. přístřešek, od portus, přístav) je otevřená sloupová hala, předložená hlavnímu vstupu do budovy. Na rozdíl od arkád však u portiku mezi sloupy nejsou klenby, nýbrž rovné kladí (architráv).

Predikát

Šlechtický přídomek, součást titulatury vyjadřující původ šlechtice názvem jeho rodového sídla, uváděným za křestním jménem. V českých zemích byl zrušen se zánikem monarchie.

Presbytář

Kněžiště čili presbytář (z latinského presbyterium), někdy též chór, je část prostoru křesťanského kostela či katedrály, která je vyhrazena kněžím.

Synonyma - prebysterium,kněžiště,chór