Slovník pojmů

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Atika

Zeď nad hlavní římsou stavby pohledově zakrývající střechu.

Arkýř

Architektonický, původně obranný prvek (krytý balkón) pravoúhlého, polygonálního, trojbokého či válcového půdorysu, vysunutý z líce stavby na krakorcích, konzolách nebo noze.

Arkáda

Oblouk vzepřený svislými podporami (sloupy nebo pilíři). Mezilodní arkády člení chrámový prostor, slepé (liché) arkády přisazené k plné stěně jsou jen dekorativním prvkem.

Architráv

Architráv, řecky epistylion či epistylos, česky násloupí, se v antické a odvozené architektuře nazývá spodní část vodorovného kladí, která přímo dosedá na hlavice sloupů (nebo pilířů).

Synonyma - epistylion,epistylos
Apsida

Architektonický útvar církevní architektury s půlkruhovým či podkovovitým půdorysem, klenutý konchou (čtvrtkulovou klenbou). Plní funkci východního (méně často západního) chóru nebo závěru bočních lodí.

Antracit

Antracit je druh černého uhlí, který se vyznačuje nejnižším obsahem těkavých hořlavých látek, vysokým obsahem uhlíku a velkou výhřevností. Je to černé uhlí, které bylo vystaveno velkému tlaku a teplu.

Ambit

Krytý ochoz v podobě chodby obklopující kvadratický rajský dvůr kláštera (komendy), do něhož se otevírá arkádou či okny.

Synonyma - křížová chodba
Akant

Stylizovaný rostlinný ornament, charakteristický členitými horními listy, napodobující druh bodláku (akantová rozvilina).